Dé specialist op het gebied van

iedere donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Gratis spreekuur

Privacy Statement

Algemeen

Bakhuis & Wekking Advocaten (hierna ook te noemen “wij” of “ons”) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Wij maken via een beveiligde verbinding contact met de websites van de Raad voor Rechtsbijstand, Digitaal Loket Rechtspraak, Kadaster en Kamer van Koophandel. Indien het voor uw zaak noodzakelijk is, worden met de hiervoor benoemde websites gegevens uitgewisseld. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden welke u kunt vinden op onze website onder het tabblad “overige informatie”.

Verwerkingsverantwoordelijken en communicatie

Bakhuis & Wekking Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening verwijzen wij u naar onze website, waar u een evaluatieformulier kunt invullen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Bakhuis & Wekking Advocaten verwerkt de hierna te noemen persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het opstellen en toezenden van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (bijv. sollicitatie).

Persoonsgegevens

Bakhuis & Wekking Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlening gevraagd kunnen worden of die door betrokkene vanuit eigen initiatief worden verstrekt, afhankelijk van het rechtsgebied waarin de diensten worden verleend:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens (rekeningnummer, naam rekeninghouder, type bank);
 • In geval van minderjarige cliënten: naam en adres- en contactgegevens ouders;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, waaronder ook het invullen van een enquêteformulier;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld;
 • Gegevens die direct betrekking hebben op de uitoefening van onze juridische dienstverlening (denk aan informatie over rechtszaken zoals data, parketnummers etc.).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bakhuis & Wekking Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt en/of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen en/of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster en/of via openbare bronnen ons bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Bakhuis & Wekking verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • voldoen aan een wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakhuis & Wekking Advocaten deelt uw persoonsgegevens zoals hierboven opgesomd, alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan:

 • het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij;
 • het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons zoals een IT-leverancier, leverancier van de kantoorautomatiseringsapplicatie, accountant, beheerder van de website, vernietiger van het vertrouwelijke papier;
 • het raadplegen van beveiligde websites voor het maken van alimentatieberekeningen, aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, het aanbrengen van een procedure bij de rechtbank;
 • het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek;
 • het raadplegen van een accountant, notaris of advocaat (voor een second opinion);
 • waarneming van de praktijk door een andere advocaat.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met bovengenoemde derde partijen die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Bakhuis & Wekking Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Bakhuis & Wekking Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bakhuis & Wekking Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy-rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene(n) begrepen:

 • a. recht op informatie (verwijzing naar de website voor het Privacy Statement);
 • b. recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • d. recht van verzet;
 • e. recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • f. recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Bakhuis & Wekking Advocaten
Postbus 10391
7301 GJ Apeldoorn
E-mail: info@bakhuiswekking.nl
Telefoon: 055-5789650

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bakhuis & Wekking Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Bakhuis & Wekking Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram en LinkedIn. Bakhuis & Wekking Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Bakhuis & Wekking Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bakhuis & Wekking Advocaten verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de websites van Bakhuis & Wekking Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Bakhuis & Wekking Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Bakhuis & Wekking Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Bakhuis & Wekking Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Bakhuis & Wekking Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Bakhuis & Wekking Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Bakhuis & Wekking Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:

Bakhuis & Wekking Advocaten
Postbus 10391
7301 GJ Apeldoorn
info@bakhuiswekking.nl

Dit privacy statement is op 7 juni 2018 vastgesteld.

Kwaliteit, Betrokken, Gedreven, Laagdrempelig