Dé specialist op het gebied van

iedere donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Gratis spreekuur

Algemene voorwaarden

  • Bakhuis & Wekking Advocaten (hierna: B&W) is een maatschap van natuurlijke personen. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden aan de opdrachtgever, verder te noemen cliënt.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten terzake dienstverlening die een cliënt aan B&W dan wel de vennoten, bestuurders of werknemers daarvan verstrekt.
  • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door B&W. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn de vennoten, bestuurders en/of degenen die voor B&W werkzaam zijn of waren, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is B&W gerechtigd om, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten, ten allen tijde een opdracht te beëindigen.
  • De werkzaamheden die B&W in het kader van een overeenkomst van opdracht uitvoert, worden, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke of overeengekomen uurtarief, verhoogd met 6% kantoorkosten en BTW, alsmede eventuele kosten van derden en reiskosten. B&W is gerechtigd het honorarium per 1 januari van ieder jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.
  • Declaraties dienen binnen veertien dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd. Tevens is B&W gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
  • De aansprakelijkheid van B&W jegens cliënt is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. B&W is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – bijvoorbeeld koeriers en deurwaarders.
  • Indien, om welke reden dan ook, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald of deze geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van B&W beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW, kantooropslag en verschotten dat in het jaar waarin de fout is gemaakt door B&W in de desbetreffende zaak aan cliënt is gedeclareerd en door cliënt is betaald, met een maximum van € 50.000,00.
  • De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  • Alle aanspraken jegens B&W vervallen binnen één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan daarvan.
  • Op iedere overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Gelderland bevoegd. Indien B&W als eisende partij optreedt, heeft zij de keuze het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden Bakhuis & Wekking Advocaten te Apeldoorn.

01-08-2020

Kwaliteit, Betrokken, Gedreven, Laagdrempelig